XIVO SLOVAKIA PONUKA PRÁC:
   
  Výškové práce v lesnictve
orezávanie, pílenie a výrub stromov
pilèícke práce problematických stromov a orezy vo výškach
kosba trávnatých porastov a plôch
   
  Práce vo výškach spojené so stavebnou èinnosou
výroba reklám na výškových objektoch
natieranie a výroba reklamy na oce¾ových silách
návrh a realizácia ve¾koplošnej ma¾ovanej reklamy
natieranie stožiarov, striech, konštrukcií
murárske práce na výškových objektoch (komíny, tehlové bloky, ...)
výspravky balkónov, okien, parapiet
tmelenie škár a špárovanie panelových budov
opravy, rekonštrukcia a natieranie fasád budov
montážne a demontážne práce
umývanie okien a presklenných stien výškových budov
   
  Ostatné druhy prác
hydroizolácie plochých striech
èistenie odpadových ž¾abov a zvodov
opravy škridlových striech, rýn a zvodov
dodávka a montáž plastových okien a kovových brán
èistenie a odka¾ovanie studní
montáž a revízie bleskozvodov
hydroizolácie balkónových loggií, výroba a montáž balkónových zábradlí
renovácia a repasovanie starých balkónových zábradlí
pálièské a demolaèné práce
búranie stavieb spolu s vypracovaním búracieho projektu a vybavením búracieho povolenia
ostatné druhy prác vo výškach pomocou horolezeckej techniky